Ihmisyys ja inhimillisyys työyhteisössä ovat tärkeä osa nykyaikaista työelämää

Ihmisyys ja inhimillisyys ovat edelleen usein väärin ymmärretyt asiat työelämässä.
Molemmat ovat tärkeitä asioita, koska näiden ansiosta työntekijä voi tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi omassa työyhteisössään. Eli siis kukkahattuilua vai osa tosi bisnestä?

Oletko koskaan ajatellut, että ihmisyys ja inhimillisyys voidaan oikeastaan liittää kaikkeen tekemiseen, olemiseen ja käyttäytymiseen työyhteisössä. Harvoin näin toimitaan aivan tietoisesti, mutta tiedostamatta kyllä huomattavasti useammin. Eipä siis ole haitallista käyttää muutama hetki tietoiseen pohdintaan, muutaman asiaan liittyvän tekijän osalta.

Vuorovaikutus, asenne ja yhteistyö sekä turvallisuuden tunne

Hyvä ja jatkuva vuorovaikutus, positiivinen perusasenne sekä yhteistyö, kaikki ovat osa työelämän ihmisyyttä. Näistä jokainen luo ympärilleen turvallisuuden tunnetta, jota me kaikki tarvitsemme työyhteisössämme, uskaltaaksemme loistaa ja kysyä sekä kyseenalaistaakin tarvittaessa.
Kaikkien työntekijöiden, asemasta riippumatta, tulee kohdella toisia kunnioittavasti ja tukea toisiaan myös silloin, kun työssä tulee vastaan haasteita. Haasteet voivat koskea niin konkreettista työtä, kuin vaikkapa ihmissuhteita.

Toimintamallit tulevat yleensä ylemmältä taholta, joten on siis ensiarvoisen tärkeää, että johtoryhmä sekä esihenkilöt näyttävät omalla käytöksellään oikean tavan toimia. Yrityskulttuurissa on toivottavasti kiinnitetty huomiota siihen, millaiset nämä juuri meille sopivat mallit ovat. Ilman keskustelua ja määrittelyä, voi olla niin, että jokaisella on aivan omanlaisensa käsitys näistä kaikista, joka sitten muodostuu haasteeksi.
Keskustelkaa siis avoimesti ja nostakaa ihmisyys sekä inhimillisyys arvoiksi, joiden mukaan toimitte.

Kaikki haluavat olla arvostettuja ja tehdä merkittävää työtä

On tärkeää, että jokainen työntekijä tuntee kuuluvansa osaksi yhteisöä ja että hänen työpanostaan arvostetaan, niin kollegoiden, kuin esihenkilöiden ja johdon toimesta.
Arvostus voi näkyä palkassa tai palkitsemisessa, mutta vaikka näin olisi, niin sanat ovat silti tärkeitä.
Jokainen kaipaa sanallista arvostuksesta kertovaa palautetta.
Olettehan miettineet teille sopivia käytäntöjä, miten arvostus näkyy arjen työpäivissä?

Työyhteisössä on tärkeä pitää yllä myönteistä ilmapiiriä, jossa työntekijät voivat aidosti kokea olevansa osa tiimiä ja että heidän panoksensa työssä sekä organisaatiossa / yrityksessä on tärkeä sekä merkityksellinen. Kaikki työ on merkityksellistä, mutta joskus se merkitys hukkuu itseltä ja varsinkin silloin on tärkeää, että se on sanoitettu, kerrottu ääneen.

Osaamisen huomaaminen ja kehittäminen

Ihmisyys työyhteisössä näkyy myös siinä, että työntekijöiden potentiaali huomioidaan ja että heitä kannustetaan kehittämään taitojaan ja kykyjään (osaamisen kehittäminen).

Tärkeä osa työyhteisön inhimillisyyttä on jokaisen työntekijän henkilökohtainen ammatillinen kehitys. Yrityksen kannattaa ehdottomasti tarjota mahdollisuudet työntekijöiden kehittymiseen, uusien taitojen oppimiseen ja jo olemassa olevien taitojen syventämiseen. Osaamisen kehittäminen on investointi työntekijöihin, joka loppujen lopuksi hyödyttää koko työyhteisöä.
Tässä kohtaa kannattaa aina muistaa tämä seuraava: mitä maksaa työntekijöiden tietotaitoon panostaminen vs. mitä se maksaa, mikäli siihen ei panosteta. Enempää ei varmasti tarvitse tähän asiaan sanoa. Kaikki ymmärtävät, kuinka nopeasti teknologia ja työskentelytavat kehittyvät.  Jatkuva oppiminen on tällä hetkellä tärkeämpää, kuin koskaan aiemmin.

Ihmisyyden ja inhimillisyyden kautta voi myös pohtia, onko asianmukaista voida hankkia lisää tietoa työajalla ja työnantajan kustannuksella vai tulisiko nämä tapahtua omalla ajalla ja omalla kustannuksella. Viittaan edelleen siihen, millainen kulu on osaamaton henkilöstö ja käyttämään tätä osana pohdintoja laadittaessa yleisiä, yhdenvertaisia käytäntöjä johtoryhmässä sekä hr:ssä. Suotavaa on myös aina huomioida ihmisen kokonaiskuormitus ja toisaalta myös työntekijän kyllästyminen, mikäli itseään ja työtään ei voi kehittää. Aina kannattaa muistaa hyödyntää myös mikro-oppimisen mahdollisuudet.

Ihmisyys ja inhimillisyys työhyvinvoinnissa

Ihmisyys työyhteisössä on myös tärkeä osa työhyvinvointia. Työntekijät viettävät suuren osan ajastaan työpaikalla, joten on tärkeää, että työpaikan ilmapiiri on positiivinen ja inhimillinen. Hyvä työpaikan ilmapiiri vähentää stressiä ja luo paremmat edellytykset työntekijöiden motivaatiolle ja sitoutumiselle työhön. Aidon kohtaamisen ja inhimillisyyden puute voi osaltaan olla aiheuttamassa uupumista ruokkivaa työympäristöä.

Merkittävä osa inhimillisyydestä liittyy työn kuormittavuuteen ja selkeisiin työtehtäviin.
Määräänsä enempää kukaan ei voi tehdä. On esihenkilöiden sekä johdon tehtävä varmistaa, että vaatimukset on asetettu oikein, mitä tulee työn määrään. Tuntimääriä koskevat velvoitteet voidaan lukea laista ja työehtosopimuksista, joita tietysti tulee noudattaa. Kuormitus tuntien sisällä on se, mikä ratkaisee.

Työtehtävien selkeä määrittely, vastuualueet-, sekä tehtävät on syytä tarkastella kunnolla.
Työntekijä voi kokea valtavaa työahdistusta siitä, että ei ole varma, mitä kaikkea hänen oletetaan tekevän. Kuuluuko tämä minulle vai kenties jollekin toiselle? Mikäli ihmisyys ei ole läsnä, myös asioiden kysyminen voi tuntua äärimmäisen vaikealta. Ole siis selkeä ja kerro, mitkä ovat vastuut. Mikäli joidenkin tehtävien osalta vastuu on jaettu, ole avoin myös siitä ja varmista, että jollakin jolle tehtävä on vastuutettu, on oikeasti aikaa se myös hoitaa.

Työskentelytilat ja työskentelyolo osana inhimillisyyttä

Näihin kiinnitetään monesti aivan surullisen vähän huomiota ja näihin liittyen tarvittaisiin vähintään oma blogikirjoitus, mutta katsotaan lyhyesti paria asiaa.

Toimivat työskentelyolot parantavat automaattisesti työskentelytehoa ja kuuluvat inhimillisyyteen, siinä missä monet muutkin asiat.

Sisäilmastossa kannattaa kiinnittää huomiota puhtaaseen ilmaan, laadukkaaseen siivoukseen, tasokkaaseen valaistukseen, riittävään ilmankosteuteen sekä toimivaan akustiikkaan.

Mikäli edellä mainitut eivät ole kunnossa, niistä aiheutuu epämukavuutta ja mahdollisesti sairastelua, jotka laskevat tehokkuutta ja tuottavuutta aivan varmasti, eikä työskentelyolosuhteet ole tällöin inhimilliset.

Panosta valaistukseen, koska silloin on vähemmän päänsärkyä, joka konkreettisesti saattaa johtua heikosta valotehosta ja valaisinten väärin sijoittelusta, joka aiheuttaa ikäviä heijastuksia.

Pöly ja kuiva sisäilma saattavat aiheuttaa monelle allergiaoireita ja limakalvojen kuivuutta, jotka molemmat heikentävät vastustuskykyä.

Akustiikkaan panostaminen vähentää hälyä ja auttaa keskittymään paremmin.
Tähänkin on olemassa lukuisia ratkaisuja, jotka helpottavat tilannetta.

Ihmisyydestä käsin katsottuna on selvää, että sen alle kuuluvat myös nämä asiat, vaikka näistä hyvin harvoin puhutaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että aito, inhimillinen vuorovaikutus kuuluu toimivaan yhteistyöhön, kaikkien työntekijöiden välillä, roolista riippumatta. Työyhteisön tulee huomioida jokainen työntekijä yksilönä ja kiinnittää huomiota henkilökohtaiseen kehitykseen sekä tarjota positiivinen, inhimillinen ilmapiiri työpaikalla – merkityksellisyyden sanoittamista unohtamatta. Näillä toimenpiteillä voidaan luoda työyhteisö, jossa työntekijät viihtyvät ja ovat motivoituneita tekemään töitä yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Ihmisyys on iso osa pito- ja vetovoimaa, eikä sen merkitystä kannata aliarvioida.

Lopuksi korostan vielä, että jokainen työyhteisö on yksilöllinen eli erilainen ja omanlainen, joten keinot, kuinka näitä tavoitteita kohti mennään, eivät välttämättä ole aina samat tai etene samassa järjestyksessä. Ihmisyyttä ja inhimillisyyttä on mahdollista toteuttaa myös hybridi- ja etätyössä, ainoa mahdollisuus ei ole kasvokkain kohtaaminen. Tiedostaminen ja halu edetä, ottaa ensimmäiset askeleet, ne ovat kaikille yhteisiä piirteitä. Niiden pohjalta on loistava lähteä liikkeelle.

Kaikki edellä kirjoitettu liittyy vahvasti myös työnantajamielikuvaan ja työntekijäkokemukseen. Nyt voimme siis viimeistään unohtaa näiden asioiden kytkemisen kukkahattuiluun ja todeta, että ihmisyys liittyy olennaisesti tulokselliseen tosi bisnekseen.

Mikäli tosibisnes kiinnostaa ja inhimillisyys tarvitsee tarkastelua tai toimia,
meillä Senspirellä tiedetään miten päästään eteenpäin, ole yhteydessä!

Iloa viikkoon,
Jaana

Saisko olla sitoutunutta henkilökuntaa?

Ihmiset sitoutuvat nykyään työpaikkaan hyvin erilaisilla [...]

LUE LISÄÄ
Yrityksen lakisääteisistä materiaaleista

Lakisääteisiä matskuja, no niitähän riittää joka [...]

LUE LISÄÄ
Selkeydestä on moneksi työpaikalla

Selkeydestä ei voi puhua liikaa, ainakaan [...]

LUE LISÄÄ
HR ammattilaisen roolit ja tehtävät

Edelleen kuulen, kuinka hr:n (henkilöstöhallinnon) tehtävät [...]

LUE LISÄÄ
Työntekijäkokemus ja aidosti toimiva työpaikka – mitä se oikein tarkoittaa?

Aidosti toimivassa työpaikassa viihdytään ja siellä [...]

LUE LISÄÄ
Erilaisuus työyhteisössä on voimavara

Oikein oivallettuna työntekijöiden erilaisuudet ovat nimenomaan [...]

LUE LISÄÄ
Selkeä henkilöstökysely, joka kertoo myös tarvittavat jatkotoimet

Suomalaiseen tieteelliseen tutkimukseen perustuva henkilöstökysely, jota [...]

LUE LISÄÄ

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Aloita chat
1
💬 Hei, kuinka voimme olla avuksi?
Vastaamme viesteihin arkisin klo 9.00 - 16.30 välillä, mahdollisimman pian.